ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Levering van producten


Artikel 1: Algemeen

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden; te weten: Bemoedigingskaart.nl  Melde 17 8081 DW Elburg koper: de wederpartij van gebruiker, handelend ter uitoefening van beroep of bedrijf; overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en voor alle overeenkomsten tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze leverings¬voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander voor zover van deze leverings¬voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze leveringsvoorwaarden worden jegens koper en eveneens jegens eventuele door gebruiker in te schakelen derden bedongen.

Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze leverings¬voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden on¬verminderd van kracht. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Alle offertes van gebruiker zijn vrijblijvend; zij gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, overige heffingen en even¬tuele verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.

Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht gebruiker niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor na¬¬bestellingen

Artikel 3: Uitvoering
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De koper zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijze noodzakelijke gegevens tijdig aan gebruiker verstrekken. Bij niet-tijdige verstrekking door koper is gebruiker gerechtigd de uit-voering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij koper in rekening te brengen.
Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar zijn.

Artikel 4: Levering
Levering geschiedt af magazijn van gebruiker, tenzij anders overeengekomen. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert (of laat afleveren) dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van afname of bij onmogelijk maken van aflevering door koper is gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper te laten opslaan. Indien koper ter uitvoering van de overeenkomst gegevens moet verstrekken aan gebruiker, vangt de levertijd pas aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

Door gebruiker opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn. Deelleveringen door gebruiker zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van gebruiker. Deel-leveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.

Artikel 5: Reclames

Koper zal het geleverde bij (af)levering of zo kort mogelijk daarna inspecteren op aan¬tallen en kwaliteit. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen drie dagen na levering schrifte¬lijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie weken na ontdekking, uiterlijk echter binnen drie maanden na levering worden gemeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Terugzending van het ge¬leverde kan slechts na schriftelijke toestemming van gebruiker.

Artikel 6: Garantie

Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en dat zij vrij zijn van alle gebreken. Deze garantie geldt gedurende een periode van drie maanden na levering. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of on-eigenlijk gebruik. Betreft het geleverde een zaak die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garanties welke die producent verstrekt.

Artikel 6a: Retourzendingen
 

6a.1 Alle artikelen kunnen binnen veertien (14) dagen na ontvangst worden geretourneerd, waarna de klant het betaalde bedrag, terug krijgt. De klant dient zelf voor de kosten van retourneren te zorgen. Hierbij geldt echter uitdrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen ongeschonden moet zijn, en dat de artikelen in ongeschonden/ongedragen staat Bemoedigingskaart.nl worden afgeleverd. Ook de labels mogen niet zijn verwijderd. Indien van deze voorwaarde is afgeweken, kan Bemoedigingskaart.nl de artikelen helaas niet terugnemen en het betaalde niet aan u terugboeken. Indien de kaarten zijn afgeprijsd komen alle verzendkosten voor de kosten koper.
 

6a.2 De klant is verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dient dit direct en uiterlijk binnen veertien (14) dagen aan Bemoedigingskaart.nl gemeld te worden onder vermelding van uw naam en bestelnummer en met een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
 

6a.3 Bemoedigingskaart.nl zal het artikel in overleg met de klant vervangen, indien is aangetoond dat het artikel op gegronde redenen in de ontvangen vorm niet kan worden aanvaard. Bemoedigingskaart.nl neemt in dat geval ook de retour en verzendkosten voor haar rekening.

 

Artikel 7: Prijzen

Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen aan koper indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijs¬wijzigingen hebben voorgedaan, echter alleen indien deze prijsstijgingen zich voor doen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, overige heffingen en even¬tuele administratie-, verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 8: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 op een door gebruiker aan te geven wijze, na betaling gaat gebruiker over tot levering van de producten.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
.
Artikel 10: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor gebrekkige, geleverde zaken jegens koper is beperkt tot de garantie zoals voornoemd.
Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste de voor de gebrek¬kige zaak bij koper in rekening gebrachte vergoeding, met een maximum van vijfhonderd euro. De aansprakelijkheid is in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur van gebruiker wordt uitgekeerd.
Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

Artikel 11: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment dat deze in de macht van koper of van (een) door koper aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

Artikel 12: Geschillen

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ¬in-gespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van ge¬¬schillen kennis te nemen.
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: Overige bepalingen

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer: 08209486 dd. 4 januari 2011.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Gastenboek

  • 14-01-2020 - Er staan weinig artikelen in de shop lees meer
  • 15-05-2019 - Mooie site klaas! Top foto`s lees meer
Plaats een bericht
© 2016 - 2020 Bemoedigingskaart.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel